Neviditelný herec 2019 - pravidla

29. červen 2019

Anketa neviditelný herec startuje posledním červnem svůj 23. ročník. Zapojit se mohou čtenáři a posluchači až do konce září. Dát svůj hlas jednomu z nominovaných je možné elektronicky zde i odevzdáním anketního lístku vystřiženého z Týdeníku Rozhlas. Hlasovat lze ve třech kategoriích: herec, herečka a Cena čtenářů Týdeníku Rozhlas.

Do hlasování v anketě o nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu Neviditelný herec se mohou čtenáři a posluchači zapojit od 29. června až do 29. září prostřednictvím stránek www.rozhlas.cz/neviditelnyherec a časopisu Týdeník Rozhlas.

Pravidla a podmínky hlasování v anketě Neviditelný herec 2019

  1. Organizátorem ankety je Radioservis a. s., vydavatel Týdeníku Rozhlas, IČO 63999510, se sídlem Praha 3, Olšanská 5/55, PSČ 130 00, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3551, dne 29. 11. 1995 (dále jen „organizátor). Organizátor je zároveň správcem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon). Organizátor spolupracuje při pořádání ankety s Českým rozhlasem.Hlasovat v anketě o nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu zvolený veřejností v rámci 23. ročníku ankety Neviditelný herec mohou všichni občané starší 15 let, kteří se řádně zaregistrují způsobem dále uvedeným v těchto pravidlech, udělí organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále též jen „hlasující“), a to v období od 29. 6. 2019 (od 00:00 hod) do 29. 9. 2019 (do 00:00 hod). Výsledky hlasování budou zveřejněny v říjnu 2019 na webových stránkách soutěže www.rozhlas.cz/neviditelnyherec a v Týdeníku Rozhlas. Z hlasování jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi a jejich rodinní příslušníci (příbuzní) v řadě přímé, manžel/ka, sourozenec.
  2. Hlasování bude probíhat prostřednictvím stránek www.rozhlas.cz/neviditelnyherec a časopisu Týdeník Rozhlas. Pro udělení hlasu vybranému herci / herečce / realizaci k zařazení hlasujícího do slosování o ceny je nutné uvést adresu a telefonní / emailový kontakt. Hlas vzniká odevzdáním elektronického hlasu jednomu z 33 nominovaných osobností na stránce: www.rozhlas.cz/neviditelnyherec nebo odevzdáním vyplněného anketního lístku v Týdeníku Rozhlas. Hlasy se odevzdávají jednotlivým interpretům a sčítají se. V případě rovnosti hlasů rozhodne o vítězích organizátor.
  3. Každý hlasující může hlasovat z platné e-mailové adresy, každého prohlížeče a každé IP adresy maximálně 1x na webovém formuláři na adrese www.rozhlas.cz/neviditelnyherec. Důvodem je ochrana a zajištění rovnocenných podmínek při hlasování a zamezení odesílání formuláře automatickým robotem. Výherce bude kontaktován výhradně na poskytnutou e-mailovou adresu. Může zaslat maximálně 10 hlasů korespondenčně s formulářem uveřejněným v každém čísle Týdeníku Rozhlas v době trvání soutěže. Vstupem do hlasování se všichni hlasující účastníci zavazují dodržovat jeho pravidla.
  4. Nominovaní budou uveřejněni 29. června 2019 na www.rozhlas.cz/neviditelnyherec. v náhodném pořadí, dále 1. července v Týdeníku Rozhlas číslo 28 v abecedním pořadí. Po ukončení hlasování dojde k sečtení hlasů a vyhlášení tří vítězů v kategorii herec, tří vítězů v kategorii herečka a jeden vítěz v kategorii Cena čtenářů Týdeníku Rozhlas, kteří získají nejvyšší počet hlasů (1. místo – nejvyšší počet hlasů, 2. místo – druhý nejvyšší počet hlasů, 3. místo – třetí nejvyšší počet hlasů). Výsledky hlasování budou zveřejněny v říjnu 2019 v pořadu Tobogan na Dvojce, v Týdeníku Rozhlas a na stránce: www.rozhlas.cz/neviditelnyherec.
  5. Po ukončení hlasování dojde k výběru z řad hlasujících zástupcem organizátora. 50 vylosovaných hlasujících obdrží věcné ceny. Výherci z řad hlasujících budou nejpozději od 30. listopadu 2019 zveřejněni na webové stránce: www.rozhlas.cz/neviditelnyherec a v Týdeníku Rozhlas. Výhry budou výherci zaslány na adresu uvedenou v anketním lístku a na elektronických formulářích nejpozději do 90 dnů od skončení hlasování. Nevyzvednou-li si výherci svou výhru do 31. 12. 2019, ztrácí výherci bez dalšího nárok na jejich předání a výhry propadají ve prospěch organizátora. Jeden výherce může na základě výše uvedených kritérií získat pouze jednu výhru. Pro elektronické hlasování platí omezení, z jedné IP adresy lze jedním e-mailovým účtem hlasovat pouze jednou.
  6. Z hlasování jsou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech hlasujících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu pravidlům hlasování, má organizátor dále právo učinit opatření a zvýhodněný hlas z ankety případně vyřadit. Za nekalé ovlivnění výsledků se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování.
  7. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla, seznam výher či podmínky soutěže jednostranně měnit. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, odložit, ukončit z technických, obchodních nebo jakýchkoli jiných důvodů. Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že je v důsledku přetížení sítě internetového propojení či z jakéhokoli jiného důvodu, hlasujícím znemožněno odesílání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit hlasování či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu hlasování. Oficiální pravidla soutěže a jejich změny budou uveřejněny na webových stránkách soutěže www.rozhlas.cz/neviditelnyherec.
  8. Hlasující se hlasování účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo věcné výhry peněžité plnění. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny poštovní adresy nebo jejího nesprávného uvedení při registraci do hlasování. V případě výhry se výherce zavazuje řádně zaplatit všechny daně a poplatky z tohoto plynoucí, stanoví-li tak platné právní předpisy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Hlasující dává organizátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své poštovní adresy za účelem navázání kontaktu s hlasujícím v průběhu hlasování a rovněž pro účely zasílání informací o průběhu tohoto hlasování.

Hlasující dává organizátorovi jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění a zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v hlasování nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování, předání výhry a pro další související účely, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, obec na webových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s tímto hlasování, zejména za účelem vyhlášení výherců. Hlasující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje hlasujícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Hlasující si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku hlasujícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je hlasující vyloučen z další účasti v hlasování včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

autor: Anna Nádvorníková
Spustit audio